Hoppa till innehållet

Varukorg

Din varukorg är tom

Integritetspolicy

PRIVACY STATEMENT PRIVACY STATEMENT FÖR ALLA KUNDER 11.8.2022 I denna dataskyddsbeskrivning förklarar vi hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Genom att fortsätta använda webbplatsen och våra tjänster accepterar du denna integritetspolicy. Registrator Registrator för registret är Keiki Concept Oy ( anställnings-ID 3225935-9 ) Kontaktpersonen för registerfrågor är: Anne Komscha-Yildiz / grundare Keiki Concept Oy Adress: Holperinkuja 38, 04680 Hirvihaara Telefon: +358440388303 E-post: hello@keiki.fi

Kontaktuppgifter i registerärenden Keiki Customer Service hello@keiki.fi Telefon: +358440388303

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter Personuppgifterna behandlas för ändamål som rör hantering, skötsel och utveckling av kundrelationer, tillhandahållande och leverans av tjänster samt utveckling och fakturering av tjänster. Personuppgifter behandlas även för de ändamål som krävs för att reglera eventuella klagomål och andra anspråk. Dessutom behandlas personuppgifter i kommunikation riktad till kunder, till exempel i informations- och nyhetssyfte, samt i marknadsföring, som en del av vilken personuppgifter också behandlas för ändamål relaterade till direktmarknadsföring och elektronisk direktmarknadsföring. Kunden har rätt att förbjuda direktmarknadsföring som riktas till honom. Den registeransvarige behandlar uppgifterna själv och använder underleverantörer som agerar på uppdrag av och på uppdrag av den registeransvarige vid behandlingen av personuppgifter. De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter är följande enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (nedan även "GDPR"): den registrerade har gett sitt samtycke till behandling av sina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål (GDPR 6 art. 1. a); behandlingen är nödvändig för genomförandet av ett avtal i vilket den registrerade är part, eller för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående på begäran av den registrerade (GDPR 6 art. 1.b); behandlingen är nödvändig för att uppfylla den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen (GDPR 6 art. 1.f). Den personuppgiftsansvariges ovannämnda berättigade intresse baseras på ett meningsfullt och lämpligt förhållande mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, vilket är en följd av det faktum att den registrerade är kund hos den personuppgiftsansvarige, och när behandlingen sker för ändamål som den registrerade rimligen kunde ha förväntat sig vid tidpunkten för insamlingen av personuppgifter och i samband med det relevanta förhållandet.

Registrets datainnehåll (grupper av personuppgifter som ska behandlas) Registret innehåller i princip följande personuppgifter om alla registrerade personer: personens grundläggande information och kontaktinformation: förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress; information relaterad till personens företag eller annan organisation och personens position eller arbetstitel. i ett företag eller organisation; personens tillstånd och förbud mot direktmarknadsföring.

Vanliga informationskällor Personuppgifter samlas in från den registrerade själv. Personuppgifter samlas också in och uppdateras inom gränserna för tillämplig lagstiftning från allmänt tillgängliga källor, som är relaterade till genomförandet av kundrelationen mellan den registeransvarige och den registrerade personen och med vilka den registeransvarige uppfyller sina skyldigheter relaterade till att upprätthålla kundrelationer.

Lagringsperiod för personuppgifter Den information som samlas in i registret lagras endast så länge och i den utsträckning som är nödvändig i förhållande till de ursprungliga eller kompatibla syften för vilka personuppgifterna samlades in. Behovet av att bevara personuppgifter utvärderas vart femte år, och under alla omständigheter kommer uppgifterna om den registrerade personen att raderas från registret sex år efter det att den registrerade personens kundrelation med den registeransvarige har upphört och de skyldigheter och åtgärder som är relaterade till kundrelationen har slutförts. Till exempel bokföringsdokument sparas i sex år efter räkenskapsperiodens slut. Den personuppgiftsansvarige utvärderar regelbundet nödvändigheten av att lagra uppgifter i enlighet med sin interna uppförandekod. Dessutom vidtar den registeransvarige alla möjliga rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga, inkorrekta eller föråldrade i förhållande till syftet med behandlingen raderas eller korrigeras utan dröjsmål.

Utlämnande av personuppgifter till andra Dina personuppgifter kan inom de gränser som lagen tillåter lämnas ut till Keiki Concept Oy:s samarbetspartners, i den utsträckning det är nödvändigt för det uppdrag som kunden gett. När vi använder underleverantörer eller tredje parter ser vi till att deras personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsbestämmelserna. Denna integritetspolicy omfattar endast Keiks användning av dina uppgifter, vänligen bekanta dig även med våra partners integritetspolicyer. - Postadress